Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna

Adresaci studiów

Studia podyplomowe kierowane są do osób pragnących zdobyć kompetencje w analizie i przetwarzaniu dużych ilości danych na potrzeby wsparcia podejmowanych decyzji. Studia kładą równomierny nacisk na aspekty analityczne i programistyczne. Kandydaci na studia podyplomowe powinni być absolwentami studiów I lub II stopnia kierunków ekonomicznych, informatycznych bądź technicznych.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie DS prosimy o wypełnienie formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej oraz kolejność zgłoszeń. Liczba miejsc na studiach jest ograniczona.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

  • kopii dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia,
  • aktualnego CV,
  • 1 zdjęcia w formacie takim jak do dowodu osobistego,
  • wypełnionego formularza zgłoszenia.

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 10 600 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w 2 ratach semestralnych. Opłaty za studia w wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku lub semestru, którego płatności dotyczą:

Opłaty za studia w wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku lub semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

  • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 10 600 zł;
  • opłata semestralna: 11 600 zł – 2 raty po 5 300 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 500 zł (razem 5 800 zł za semestr).

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Aby zgłosić swoją kandydaturę odeślij nam wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38 lub 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: październik 2021 r.
Rekrutacja: do 30 września 2021 r.
Łączna liczba godzin: 200 godzin zajęć / 125 godzin pracy własnej
Punkty ETCS: 60

Organizacja zajęć:

Studia DS trwają dwa semestry. Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedziele. W ramach studiów zorganizowanych jest 10 zjazdów. Każdy zjazd to 20 godzin akademickich zajęć, po 10 w soboty i niedziele w godzinach 9:00-13:05 i 14:00-18:05. Zajęcia są prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i warsztatów.

Studia DS kończą się egzaminem.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramami zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Językiem wykładowym jest język polski.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa DS Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpis świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim.